మీరు అర్హులు అవ్వాలి అంటే మీరు 10వ తరగతి పాస్ అయ్యి , 20 ఏళ్ళ నుంచి 60 ఏళ్ళ వయసు కలిగిన వ్యక్తి అయ్యుండాలి. మీ దగ్గిర కెమెరా కలిగిన మొబైల్ పరికరం ఉండాలి. మీకు మొబైల్ యాప్స్ పట్ల అవగాహన ఉండాలి . కష్టపడి పని చేయగలిగి , కొత్త విషయాలు నేర్చుకునే ఉత్సాహం తో , లోకజ్ఞానం తో పాటు మనుషులతో త్వరగా కలిసిపోగలిగే లక్షణం ఉండాలి.నికి ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి.

 Give a Missed Call
 

Testimonials

Thousands of traders trust Hesa everyday to increase their incomes and
improve their lives.

“Hesa is redefining rural commerce with its community-driven platform and empowering village-level businesses to reach their target audience. It is unlocking thier target audience. It is unlocking access to employment opportunities at scale, thus making small businesses empowered, more so during a pandemic-triggered crisis”

Dr. Apoorva Ranjan Sharma

Co-Founder & President, Venture Catalysts

“AGBI Incubator is delighted to play a key role in Hesa's growth as we see the team quickly move from ideation to execution and crack the rural unit economic model”

Elizabeth Idikula

ACI-Great Lakes Balachandran Incubatar,COO

“Had the pleasure of meeting up with Vamsi Udaygiri and the entire Hesa Leadership Team at their Hyderabad office recently. Looking forward to partner with the Hesaathis and bring insurance access to rural India by leveraging GramCover's insuretech platform”

Dnyanesh Bhatt

GramCover, Group CEO